Smlouvu o mlčenlivosti uzavřeme ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném změní Smlouvy o mlčenlivosti a ochranně důvěrných informací.

Společnosti uzavřou ve smyslu ustanovení § 269 odst. 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění Smlouva o mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací. Obě smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že vzhledem k charakteru vzájemné spolupráce, která vyústila či vyústí v následné uzavření zvláštní smlouvy a/nebo smluv, budou disponovat informacemi obchodní, právní, finanční, technické povahy, které mohou být považovány druhou ze smluvních stran za informace důvěrného charakteru a na které se vztahuje tajemství. Vzájemně poskytnuté informace dále mohou mít povahu osobních údajů chráněných zvláštním předpisem. Smluvní strany uzavřou smlouvu s cílem zabezpečit ochranu důvěrných informací při zachování možnosti vést konzultace, poradenství, obchodní jednání či obchodní spolupráci.

Předmět smlouvy

  • Předmětem smlouvy bude závazek smluvních stran zachovávat mlčenlivost o všech údajích obchodního, právního, finančního, výrobního, technického a jiného charakteru, týkajících se smluvních stran, se kterými byli účastníci této smlouvy seznámeni v rámci vzájemné spolupráce, nebo které získali nebo měli z titulu vzájemné spolupráce k dispozici, včetně informací, které se týkají minulých, současných nebo budoucích výzkumných, vývojových nebo podnikatelských aktivit, produktů, know-how, služeb a technických poznatků u druhé strany a které nejsou veřejnosti běžně dostupné.
  • Dále bude předmětem smlouvy závazek smluvních stran zachovávat mlčenlivost o všech údajích o smluvních stranách či třetích osobách, majících charakter osobních údajů dle ustanovení zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a dle ustanovení zák. č. 21/1992 Sb., o bankách v platném znění, pokud s takovými údaji přijdou do styku. Smluvní strany jsou si vzájemně rovněž povinny na žádost druhé smluvní strany prokázat způsob jakým je dodržování povinností stanovených zákonem zajištěno.
  • Veškeré obchodní informace budou smluvními stranami považovány za důvěrné.

Způsob nakládání s důvěrnými informacemi

  • Smluvní strany se zavazují utajit důvěrné skutečnosti související s druhou smluvní stranou, které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné.
  • Žádná ze smluvních stran není oprávněna důvěrné informace uvedené v článku I. této smlouvy, týkající se druhé smluvní strany, se kterými byla při své činnosti seznámena nebo které při poskytování služeb získala, využívat v rozporu se zájmy druhé smluvní strany ani pro třetí osoby, a to ani po skončení platnosti této smlouvy.
  • Smluvní strany jsou povinny vytvářet podmínky pro zabezpečení ochrany informací důvěrného charakteru a jejich ochranu zajistit.
  • Smluvní strany jsou oprávněny využívat důvěrné informace pouze a výhradně pro účely spolupráce vyplývající ze smlouvy mezi nimi uzavřené.
  • Smluvní strany jsou povinny zabezpečit, že povinnosti vyplývající z této smlouvy budou dodržovány všemi pracovníky a spolupracujícími třetími osobami smluvních stran, pokud tyto osoby získají nebo jsou jim k dispozici informace důvěrného charakteru. Spolupracující třetí osoby a zaměstnanci smluvních stran, kteří budou mít přístup k důvěrným informacím, budou příslušnou smluvní stranou smluvně zavázány k dodržování mlčenlivosti o důvěrných informacích ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako jsou stanoveny touto smlouvou. Porušení povinností stanovené touto smlouvou třetí osobou spolupracující se smluvní stranou nebo jejím zaměstnancem je považováno za porušení této smlouvy smluvní stranou.